KAPA 모바일 메뉴닫기

공지사항

인정부품 유효기간 만료로 인한 인증 효력 말소

글쓴이 운영자 등록일 2024-05-20

                                                                       인정부품 인증취소 안내

 

「인정부품에 관한 업무규정」 제10조 1항 (인정의 유효기간은 인정부품증서를 교부받은 날로부터 3년을 원칙으로 한다.) 에 따라 인증효력이 말소되는 것을 다음과 같이 안내합니다.

                                   

                                                              <인정부품 인증효력 말소 대상품목>

인증취소대상회사공장취소사유부품품목제조사품번인증취소일
20151029-1호국신필터국신필터인정기한만료 A-337402018.10.29.
20151029-2호국신필터국신필터인정기한만료 A-219502018.10.29.
20161208-1호서해정밀CM인정기한만료DR-0052019.12.08
20161208-2호서해정밀CM인정기한만료M4X-092019.12.08
20161208-3호서해정밀CM인정기한만료series A2019.12.08
20161208-4호서해정밀CM인정기한만료series B2019.12.08
20161208-5호서해정밀CM인정기한만료series M2019.12.08
20161208-6호서해정밀CM인정기한만료AZ-0012019.12.08
20161208-7호서해정밀CM인정기한만료AZ-0032019.12.08
20161208-8호서해정밀CM인정기한만료DR-0022019.12.08
20161208-9호서해정밀CM인정기한만료DR-0032019.12.08
20161208-10호서해정밀CM인정기한만료DR-0072019.12.08
20161208-11호서해정밀CM인정기한만료M4X-072019.12.08
20161208-12호서해정밀CM인정기한만료M4X-112019.12.08
20161208-13호서해정밀CM인정기한만료NEW-0122019.12.08
20161208-14호서해정밀CM인정기한만료NEW-0152019.12.08
20161208-15호서해정밀CM인정기한만료NEW-0172019.12.08
20161208-16호서해정밀CM인정기한만료AZ-0072019.12.08
20161208-17호서해정밀CM인정기한만료NEW-0122019.12.08
20161208-18호서해정밀CM인정기한만료NEW-0152019.12.08
20161208-19호서해정밀CM인정기한만료NEW-0172019.12.08
20161208-20호서해정밀CM인정기한만료SERIES-Z2019.12.08
20180326-1호㈜레미㈜레미인정기한만료냉매R-440A(LEMY)2021.03.26
20170203-1호㈜세라컴㈜세라컴인정기한만료촉매58019-036062020.02.03
20170203-2호㈜세라컴㈜세라컴인정기한만료촉매58016-511882020.02.03
20180123-1호㈜브이씨엘㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일 2021.01.23
20180123-2호㈜브이씨엘㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일 2021.01.23
20180410-1호코리아마이카㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일API ACEA SAE C3 5W302021.04.10
20180410-2호코리아마이카㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일API ACEA SAE C3 5W-302021.04.10
20180410-3호코리아마이카㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일API ACEA SAE SN 5W-302021.04.10
20180410-4호코리아마이카㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일API ACEA SAE SN 5W-302021.04.10
20180410-5호코리아마이카㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일CF-4 15W-402021.04.10
20180410-6호코리아마이카㈜씨엔루브인정기한만료엔진오일ACEA API SAE CI-4/10W-40/15W-40)2021.04.10
20181109-1호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-2D0002021.11.09.
20181109-2호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-2H0002021.11.09.
20181109-3호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-F20002021.11.09.
20181109-4호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-3X0002021.11.09.
20181109-5호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-4H0002021.11.09.
20181109-6호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-4F0002021.11.09.
20181109-7호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-4D0002021.11.09.
20181109-8호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-A92002021.11.09.
20181109-9호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-C11002021.11.09.
20181109-10호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 28113-F62002021.11.09.
20181109-11호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 26300-355042021.11.09.
20181109-12호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 26330-4A0002021.11.09.
20181109-13호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 26320-2F1002021.11.09.
20181109-14호㈜인에이블오토파츠우성메디필텍인정기한만료 26320-3CKB02021.11.09.
20181031-1호㈜인에이블오토파츠ANDAC인정기한만료캘리퍼 2021.10.31
20181031-2호㈜인에이블오토파츠EKER인정기한만료브레이크패드 2021.10.31
20181031-3호㈜인에이블오토파츠DOSMENLER인정기한만료스프링 2021.10.31
20210514-1호웰(WELL)웰(WELL)인정기한만료산균소독티슈 2024.05.14
20190225-1호㈜케이시엠모터스WECO인정기한만료쇼바 2022.02.25
20190701-1호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일

PLATINUM+

APISN0W20

2022.07.01
20190701-2호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일

PLATINUM+

APISN0W40

2022.07.01
20190701-3호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일PLATINUM+ APISN5W402022.07.01
20190701-4호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일PLATINUM+ APISN0W402022.07.01
20190701-5호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일PLATINUM+ APISN5W302022.07.01
20190701-6호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일PLATINUM+ APISN5W402022.07.01
20190701-7호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일GOLD+ APISN5W302022.07.01
20190701-8호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일GOLD+ APISN5W402022.07.01
20190701-9호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일GOLD APISN5W302022.07.01
20190701-10호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일GOLD APISN5W402022.07.01
20190701-11호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일GOLDAPISN5W302022.07.01
20190701-12호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일PREMIUM GRADE APISN5W402022.07.01
20190701-13호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CK-4 10W402022.07.01
20190701-14호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CK-4 15W402022.07.01
20190701-15호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CJ-4 15W402022.07.01
20190701-16호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CJ-4 20W502022.07.01
20190701-17호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CI-4 15W402022.07.01
20190701-18호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CI-4 20W502022.07.01
20190701-19호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CH-4 15W402022.07.01
20190701-20호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CH-4 20W502022.07.01
20190701-21호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CH-4 15W402022.07.01
20190701-22호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일ANGEL ESCORT API CH-4 20W502022.07.01
20190701-23호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일Hydraulic Oil 462022.07.01
20190701-24호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일Hydraulic Oil 682022.07.01
20190701-25호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일DIAMOND+ API GL-4 75W902022.07.01
20190701-26호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일DIAMOND+ API GL-5 85W902022.07.01
20190701-27호대한국제상무(주)한국발보린인정기한만료엔진오일DIAMOND+ API GL-5 85W1402022.07.01
20190919-1호뉴텍케미칼㈜탑프라인정기한만료 NT-1002022.09.19
20190919-1호뉴텍케미칼㈜탑프라인정기한만료 NT-3002022.09.19
20190919-1호뉴텍케미칼㈜탑프라인정기한만료 NT-5002022.09.19
20191021-1호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터경차2022.10.21
20191021-2호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터소형차2022.10.21
20191021-3호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터중형차2022.10.21
20191021-4호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터대형차2022.10.21
20191021-5호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터경형2022.10.21
20191021-6호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터소형2022.10.21
20191021-7호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터중형2022.10.21
20191021-8호㈜하이파츠㈜하이파츠인정기한만료라이에이터대형2022.10.21
20200827-1호(유)동아하이테크(유)동아하이테크인정기한만료번호판브라켓NBRKT01LS23.08.27
20201124-1호㈜에어클린㈜에어클린인정기한만료미세먼지절감기AIRRO8823.11.024
20201215-1호㈜씨엔루브㈜씨엔루브인정기한만료작동유HV14623.12.15
20201215-2호㈜씨엔루브㈜씨엔루브인정기한만료그리스GreaseEP223.12.15
20201215-3호 ㈜씨엔루브㈜씨엔루브인정기한만료기어유80W90GL523.12.15
20210319-1호

㈜세종자동차

부품유통센터

 인정기한만료에어컨필터C10124.03.19
20200903-1호영동산업(주)영동산업(주)인정기한만료에어컨필터97133-C100023.09.03

                                                 인정부품 총 97개의 대상품목은 효력이 말소됨을 안내합니다. 

 

                                                                                                                                                    2024년 05월 16일

                                                                                                                                     한국자동차부품협회장 오병성